การเลือกตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
  2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
  3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
  4. ปฏิทินการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
  5. ใบสมัคร (PDF)
  6. ใบสมัคร (DOC)
  7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
  8. ประกาศรายชื่อผู้สมัครเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
  9. รายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
  10. รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247070

Translate »