ผู้บริหารต้อนรับการตรวจเยี่ยมจาก เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และผู้ติดตาม เข้าตรวจเยี่ยมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับประถมศึกษาโดยมี รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ดร.นารี คูหาเรืองรอง ผอ.รร.สาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ และคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ได้ร่วมต้อนรับและนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการ โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ณ หอประชุม ชั้น 2 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#Visionary#เป็นผู้รอบรู้และมีวิสัยทัศน์

#Activeness#ทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์

#LikeToLearn#สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#Adaptive#ปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Yields#สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#AcceptanceAndFriendliness

#เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246540

Translate »