สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรม back to school

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม back to school โดยมี ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ได้จัดกิจกรรม ร่วมสนุก รับของรางวัล พร้อมทั้งสมัครสมาชิกห้องสมุด สมัครสมาชิก E-Library (SE-ED) และกิจกรรม อื่นๆ ซึ่งมีนักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226369

Translate »