ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายศานิตย์ นาคสุขศรี ประธานการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 68/2566 สั่ง ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ประชุมครั้งที่ 2/2566 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือในวาระต่างๆ อย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

#vru#valaya#วไลยอลงกรณ์

#V_Visionary_เป็นผู้รอบรู้

#R_Responsibility_ทำงานด้วยความรับผิดชอบ

#U_Unity_ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247374

Translate »