ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยฟุคุอิ

วันที่ 20 สิงหาคม 2566 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฟุคุอิ (Fukui University of Technology) ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้อง SCC – Coffee Lab ชั้น 1 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์

#VALAYA#VRU#วไลยอลงกรณ์

#Visionaryเป็นผู้รอบรู้

#Responsibilityทำงานด้วยความรับผิดชอบ

#Unityความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247013

Translate »