อธิการบดี MoU สองมหาวิทยาลัยประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 28 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระหว่างทีมผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta และมหาวิทยาลัย ITB STIKOM Bali ประเทศอินโดนีเซีย ทั้งนี้มีการประชุมเพื่อพูดคุย และหารือเกี่ยวกับกำหนดการ การวางแผนการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (IEEE conference) ครั้งที่ 11 ที่จะเกิดขึ้นใน เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 อีกทั้งมีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานจากมหาลัยวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการจัดการเตรียมความพร้อมของสถานที่จัดงาน และระบบความพร้อมของการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติในครั้งนี้ร่วมกันอีกด้วย

#VALAYA#VRU#วไลยอลงกรณ์

#Visionaryเป็นผู้รอบรู้

#Responsibilityทำงานด้วยความรับผิดชอบ

#Unityความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246922

Translate »