รองอธิการบดี ร่วมพูดคุย ธนาคาร ทหารไทยธนชาต

วันที่ 1 กันยายน 2566 รศ.ดร. อรสา จรูญธรรม รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์ ผู้ช่วยอธิการบดี และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมพูดคุยและหารือ กับ บุคลากร ธนาคาร ทหารไทยธนชาต ในเรื่องของสินเชื่อส่วนบุคคลอเนกประสงค์ ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

#vru #valaya #วไลยอลงกรณ์

#V_Visionary_เป็นผู้รอบรู้

#R_Responsibility_ทำงานด้วยความรับผิดชอบ

#U_Unity_ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247049

Translate »