การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร

วันที่ 29 มิถุนายน 2566

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร” (ผู้บริหารระดับสูง)

ในระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 -16.30 น.

ณ ห้องประชุม SLB 302 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246518

Translate »