บุคลากร นักศึกษา มรภ.วไลยอลงกรณ์ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ชุมชนไผ่เขียว

วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วย คณะบุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด จัดโดย ป.ป.ส.ภาค1 ร่วมกับเทศบาลตำบลพระอินทราชา ณ ชุมชน หมู่ 6พัฒนา (ไผ่เขียว)

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225324

Translate »