พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 (ระดับมัธยมต้น) โรงเรียนสาธิตฯ

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#VALAYA#VRU

#V_Visionary_เป็นผู้รอบรู้และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness_ทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์

#L_LikeToLearn_สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive_ปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields_สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_AcceptanceandFriendliness_เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223249

Translate »