การพัฒนา Upskill) และ Reskill เพิ่มศักยภาพครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ

วันเสาร์ ที่ 24 มิถุนายน 2566 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะเดิม (Upskill) เพื่อเติมทักษะใหม่ (Reskill) เพื่อเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ ระหว่างวันที่ 24 -25 มิถุนายน 2566

ในโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพฐ. โรงเรียน ตชด. และโรงเรียนกองทุนการศึกษา ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุม SCC 2504 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223250

Translate »