สักการะสิ่งศักสิทธิ์ ภายในมหาวิทยาลัย

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 07.09 น.

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา

ร่วมพิธีสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223249

Translate »