ตรวจรับการประเมิน รับรองมาตรฐาน ISO 30401 : 2018

วันที่ 11 กันยายน 2566

ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน ISO 30401 : 2018  Stage2  ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม SCC 503 ชั้น 5 อาคาเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#http://www.vru.ac.th/vru-news22-7/

#vru  #valaya #วไลยอลงกรณ์

#V_Visionary_เป็นผู้รอบรู้

#R_Responsibility_ทำงานด้วยความรับผิดชอบ

#U_Unity_ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

 #www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246450

Translate »