ประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ฯ ครั้งที่ 2

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รองอธิการบดี ประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 2 เป็นการประชุมในเรื่องของงบประมาณโครงการ/กิจกรรม SDG ปี 2566 เกณฑ์การจัดอันดับ Time Higer Education Racking ผลการจัดอันดับ Time Higer Education Impact Ranking 2023 ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือในวาระต่าง ณ ห้องประชุม Lacture 1 15-401 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226369

Translate »