จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.

ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องนิโรบล ชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพ

http://info.vru.ac.th/?p=4733

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225426

Translate »