คณะสาธารณสุขศาสตร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ MOU บริษัท คัยโกเฮาส์ จำกัด ร่วมพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร (ผู้ดูแลผู้สูงอายุ)

          วันที่ 7 ธันวาคม 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้บันทึกข้อตกลง ร่วมกับ บริษัท คัยโกเฮ้าส์ จำกัด โดยมี รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และ นายกริช อิ้งวิฑูรสถิตย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คัยโกเฮ้าส์ จำกัด ร่วมลงนาม ซึ่ง ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และอ.ดร.อนงค์นาฏ ผ่านสถิน ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ร่วมลงนาม

          สำหรับการบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร (ผู้ดูแลผู้สูงอายุ) และ หลักสูตรระยะสั้นอื่นๆ สำหรับนักศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์และบุคคลทั่วไป ให้มีความรู้ ทักษะ และสามารถเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุได้ พร้อมทั้งบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สปอว.) และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ร่วมทำวิจัย และการจัดการความรู้ในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการศึกษาและเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร นอกจากการบันทึกข้อตกลงดังกล่าวแล้ว ยังได้จัดให้มีการบรรยาย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร (ผู้ดูแลผู้สูงอายุ) และแหล่งฝึกประสบการณ์ทางสุขภาพ ณ ห้อง 302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

ผู้เข้าชม: 92

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226172

Translate »