ปฐมนิเทศ นักศึกษาเต็มเวลาภาคเสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษาที่ 1/2566

วันที่ 18 มิถุนายน 2566 ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี ประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาเต็มเวลา ภาคเสาร์ – อาทิตย์ ภาคการศึกษาที่ 1/ 2566 พร้อมด้วย รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล รองอธิการบดีและคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ชั้น 3

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247039

Translate »