โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฎิบัติที่ดี VRU KM Day 2023

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00น.

ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฎิบัติที่ดี VRU KM Day 2023 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฎิบัติที่ดีระหว่างหน่วยงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยและให้หน่วยงานจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม SCC504 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

http://info.vru.ac.th/?p=4754

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225411

Translate »