อบรมหลักสูตรการสอนภาษาไทยให้นายทหารชาวต่างประเทศ

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ร่วมถ่ายภาพกับนายทหารชาวต่างประเทศที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการสอนภาษาไทยให้นายทหารชาวต่างประเทศ ซึ่งเป็นโครงการอบรมที่จัดขึ้นโดยสาขาวิชาภาษาไทย ณ อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพและข้อมูล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225464

Translate »