ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 นางศิริรัตน์ ทงก๊ก ประธานกรรมการ ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2566 โดย มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือในวาระต่างๆ ในเรื่อง การนำเสนอข้อมูลด้านการพัฒนานักศึกษาของนักศึกษาคณะต่างๆ การพิจารณาทุนการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัย และเรื่องอื่นๆ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225413

Translate »