พิธีสนองพระบรมราชโองการ

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภา และอธิการบดี

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ด้วยได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายวิรุณ ตั้งเจริญ ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และนางสมบัติ คชสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยจึงได้จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ แขกผู้มีเกียรติในหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งบุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226370

Translate »