ประชุมชี้แจงบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ก่อนเปิดภาคการศึกษา

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวในการประชุมชี้แจงบุคลากรสายวิชาการในช่วงภาคเช้า และบุคลากรสายสนับสนุนในช่วงภาคบ่าย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2566 โดยมีคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อรับฟังการชี้แจงนโยบาย ยุทธศาสตร์ในการบริหารงาน และการเตรียมความพร้อมต่างๆ ก่อนเปิดภาคการศึกษา ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activenessทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223242

Translate »