ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

วันที่ 18 มกราคม 2566 รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประธานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือในวาระต่างๆ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 15- 409

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

ผู้เข้าชม: 79

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1227181

Translate »