นศ.ร่วมกิจกรรม Pitching แผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล รองอธิการบดี ประธานเปิดกิจกรรม Pitching แผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ซึ่งมหาวิทยาลัย ได้สนับสนุนการดำเนินงาน โครงการพัฒนานักศึกษาวิศวกรสังคมผู้ประกอบการใหม่ฝึกหัด (Startup) ที่เกิดจากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการสำหรับคนทุกช่วงวัย โดยการจัดเวทีให้นักศึกษาได้นำเสนอโครงการ Pitching แผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมของนักศึกษา โดยมีทีมเข้าร่วม จำนวน 18 ทีม ซึ่งจัดกิจกรรมขึ้น ณ ห้องเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246529

Translate »