อบรมการวิจัยรับใช้สังคมและการเขียนบทความรับใช้สังคม

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล รองอธิการบดี ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิจัยรับใช้สังคมและการเขียนบทความรับใช้สังคม โดยมี ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ นักวิจัย/วิชาการ รับใช้สังคม ตลอดจนผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ทางวิชาการ และการเปลี่ยนแปลงชุมชนด้วยการเผยแพร่ผลงานโดยการเขียนบทความทางวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องอุบลบุษย์ ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225431

Translate »