ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ที่ 4

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ที่ 4ของมหาวิทยาลัย ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

#Adaptive_ปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Yields_สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246480

Translate »