ผู้บริหารให้การต้อนรับ คณาจารย์ นักศึกษา จากประเทศฟิลิปปินส์

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี และผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย The University Immaculate Conception ประเทศฟิลิปปินส์ โดยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาในระดับ บัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือและได้รับเกีรยติจากคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย และ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ในการต้อนรับ ประสานในการจัดงานเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมร่วมกัน ระหว่างไทยและฟิลิปปินส์

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246964

Translate »