วิทยาลัยนวัตกรรมจัดโครงการสร้างเครือข่ายครูแนะแนว

วันที่ 25 มกราคม 2566 อ.ปรัชญพัชร วันอุทา คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประธานในการกล่าวต้อนรับครูแนะแนว และแขกผู้มีเกียรติ ที่ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือครูแนะแนว ” CIM Together : High School Counselor ‘ s Connection 2023 ” เพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการกับครูแนะแนว ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมกว่า 20 โรงเรียน ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

 

ผู้เข้าชม: 100

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223301

Translate »