ม.สุโขทัยฯ ศึกษาดูงาน EdPEx และ ERP

วันที่ 25 มกราคม 2566 ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รองอธิการบดี ได้ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในเรื่องของการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และระบบการบริหารด้านงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และพัสดุ (ERP) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย คณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx เป็นวิทยากร ผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมนิโลตบล ชั้น 2 อาคาร ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

ผู้เข้าชม: 73

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226150

Translate »