ประชาสัมพันธ์การเข้าสอบทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

วันที่ 11 มกราคม 2565 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานเปิดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์การเข้าสอบทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมี ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ วิธีการ แนวทางเข้าสอบทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (IC3และ ICDL) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาทักษะ ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานสากล IC3 สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ถ่ายทอดและรับรองทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ตามมาตรฐานสากล ICDL ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

ผู้เข้าชม: 97

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225625

Translate »