มรภ.วไลยอลงกรณ์ MOU สมาคมการค้า
คลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี ได้ลงนามความร่วมมือ กับ คุณลักษณ์สุภา ประภาวัต ตำแหน่งนายกสมาคมการค้าคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย กรรมการบริหารสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย อุปนายกสมาคมนักเคมีเครื่องสำอางแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมมือกันพัฒนาการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ให้มีคุณภาพสูง และมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของประเทศ และสถานประกอบการของประเทศ และสถานประกอบการ เปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานต่างๆ ของสมาคมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ นอกตำราเรียน หรือ ภายนอกห้องเรียน สร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรร่วมกัน ทั้งทางด้านวิชาการจากทางมหาวิทยาลัย และการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือประสบการณ์ทำงานจากทางสมาคม เพื่อให้มีความก้าวหน้าสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประเทศ โดยจัดให้มีการลงนามความร่วมมือ ณ ห้อง MS 216 คณะวิทยาการจัดการ

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

 

ผู้เข้าชม: 76

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223250

Translate »