ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2566

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/ 2566 โดยมีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือในวาระต่างๆ ณ ห้องประชุม SLB ชั้น 6 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246912

Translate »