มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานเปิด กิจกรรมพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2566 “ประณตน้อมบูชา อาภาแห่งนักปราชญ์”เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสำนึก เรื่องความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ โดยเฉพาะคณาจารย์ที่ทำหน้าที่สั่งสอน อบรมให้ความรู้แก่ศิษย์ ทำให้ศิษย์มีความรู้ในการประกอบสัมมาอาชีพในสังคมและสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขตลอดจนให้นักศึกษาได้ทำคุณความดีตอบแทนผู้มีพระคุณและสร้างจิตสำนึกที่ดีในการกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247037

Translate »