พิธีเปิดกิจกรรม“สู่ขวัญน้องใหม่ สานสายใย ลูกเจ้าฟ้า”นักศึกษา ชั้นปี1 คณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม รองอธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม“สู่ขวัญน้องใหม่ สานสายใย ลูกเจ้าฟ้า”นักศึกษา ชั้นปี1 ของคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย คณบดี คณาจารย์ ทั้ง 2 คณะ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

#VALAYA#VRU#วไลยอลงกรณ์

#Visionary#เป็นผู้รอบรู้และมีวิสัยทัศน์

#Activeness#ทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์

#LikeToLearn#สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#Adaptive#ปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Yields#สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#AcceptanceAndFriendliness#เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247058

Translate »