ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2566 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รองอธิการบดี

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.นงรัตน์ อิสโร ที่ปรึกษาที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏและ ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ให้การบรรยายชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และได้แบ่งกลุ่มประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏและนำเสนอผลการวิเคราะห์ SWOT ตามประเด็นยุทธศาสตร์และระดมความคิดกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 8 โครงการ ณ อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมหาประยุรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) อาคาร 11 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

#VALAYA#VRU#วไลยอลงกรณ์

#Visionary#เป็นผู้รอบรู้และมีวิสัยทัศน์

#Activeness#ทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์

#Liketolearn#สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#Adaptive#ปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Yields#สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#AcceptanceandFriendliness

#เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223247

Translate »