ประชุมเตรียมการต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย The University of Immaculate

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี ประธานการประชุมเตรียมการต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย The University of Immaculate จากประเทศฟิลิปปินส์ ที่จะเข้าพบ อธิการบดี ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ทั้งนี้เพื่อเป็นการเยี่ยมเยียนและแลกเปลี่ยนความรู้รวมถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยจัดการประชุม ณ ห้องประชุมเพชรบริหารชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223276

Translate »