อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างจุดเด่นของงานวิจัยด้วยการวิเคราะห์ Research Impact pathway

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างจุดเด่นของงานวิจัยด้วยการวิเคราะห์ Research Impact pathway เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม ที่ปรึกษาอาวุโส เมืองนวัตกรรมอาหาร สวทช. เป็นวิทยาการในการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องนิโรบล ชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

#VALAYA#VRU#วไลยอลงกรณ์

#Visionary#เป็นผู้รอบรู้และมีวิสัยทัศน์

#Activeness#ทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์

#LikeToLearn#สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#Adaptive#ปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Yields#สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#AcceptanceandFriendliness

#เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225416

Translate »