มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างจุดเด่นของงานวิจัยด้วยการวิเคราะห์ Research Impact pathway

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างจุดเด่นของงานวิจัยด้วยการวิเคราะห์ Research Impact pathway เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม ที่ปรึกษาอาวุโส เมืองนวัตกรรมอาหาร สวทช. เป็นวิทยาการในการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องนิโรบล ชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

#VALAYA#VRU#วไลยอลงกรณ์

#Visionary#เป็นผู้รอบรู้และมีวิสัยทัศน์

#Activeness#ทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์

#LikeToLearn#สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#Adaptive#ปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Yields#สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#AcceptanceandFriendliness

#เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1118336

Translate »