อบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม V-SMART3

วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธาน เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม V-SMART3

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. โรงเรียน ตชด.

และโรงเรียนกองทุนการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ด้านการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะให้ครูประจำการ ศิษย์เก่าที่เข้าร่วมโครงการสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะผ่านกลไลส่งเสริม-สนับสนุนครู และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและมหาวิทยาลัย โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

#VALAYA#VRU#วไลยอลงกรณ์

#Visionary#เป็นผู้รอบรู้และมีวิสัยทัศน์

#Activeness#ทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์

#LikeToLearn#สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#Adaptive#ปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Yields#สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#AcceptanceAndFriendliness#เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246533

Translate »