ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล รองอธิการบดี พร้อมด้วยผศ.อัจจิมา มั่นทน ผู้ช่วยอธิการบดีและนางสาววราภรณ์ ไชยสุริยานันท์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและบุคลากร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และเวลา 13.00 น.พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ประธานการประชุมแนวทางการพัฒนากิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศและวิศวกรสังคม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246526

Translate »