กองกลาง
General

จำนวนสายวิชาการ
+ 0
จำนวนสายวิชาการ
+ 0

กองกลาง

พันธกิจ

  • 1. ส่งเสริม พัฒนา การเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับสภาวะการท างาน และสร้างความเป็นมืออาชีพ

  • 2. ปรับปรุง พัฒนา กระบวนการบริหาร การให้บริการทุกด้าน และพัฒนาการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินงาน

  • 3. ปรับปรุง พัฒนา ระบบบริหารงานบุคคล สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานและ พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม

  • 4. ส่งเสริม พัฒนา ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

  • 5. ปรับปรุง พัฒนา การบริหารจัดการทรัพยากร ออกแบบ วางแผนภูมิสถาปัตย์ และระบบสาธารณูปโภคให้เกิดความสมดุล เพื่อประโยชน์สูงสุด

ติดต่อกอง

กองกลาง

ห้องกองกลาง ชั้น 2 อาคาร 100ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

เบอร์โทรศัพท์ 

0–2909–1753

เว็บไซต์

http://general.vru.ac.th

E-mail

general@vru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246782

Translate »