ปริญญาโท ปริญญาเอกเต็มเวลา

บัณฑิตศึกษา โท-เอก

ปริญญาโท – หลักสูตรและการสอน

ปริญญาโท – เทคโนโลยีการจัดการเกษตร-แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช


ปริญญาโท – เทคโนโลยีการจัดการเกษตร-แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตสัตว์


ปริญญาโท – เทคโนโลยีการจัดการเกษตร-แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุสาหกรรมอาหารเฉพาะแผน ก แบบ ก1


ปริญญาโท – นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม


ปริญญาโท – การจัดการเทคโนโลยี


ปริญญาโท – การจัดการระบบสุขภาพ


ปริญญาโท – นวัตกรรมการบริหารการศึกษา หลักสูตรได้รับการพิจารณารับรองปริญญาทางการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต โดยคุรุสภา พ.ศ.2564


ปริญญาเอก – การบริหารธุรกิจ


ปริญญาเอก – วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา


ปริญญาเอก – สิ่งแวดล้อมศึกษา


ปริญญาเอก – หลักสูตรและการสอน

 

ติดต่อคณะ / หน่วยงาน

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

โทรศัพท์ : 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580

E-mail: presoffice@vru.ac.th

facebook ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย www.facebook/มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

บัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา1/2564

ภาคการศึกษา1/2564

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 31 พฤษภาคม 2564


วันสอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์ วันที่ 5-6 มิถุนายน 2564


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษาต่อ วันที่ 11 มิถุนายน 2564


ปฐมนิเทศ วันที่ 19 มิถุนายน 2564


สมัครเรียน »

 

ติดต่อคณะ / หน่วยงาน

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

โทรศัพท์ : 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580

E-mail: presoffice@vru.ac.th

facebook ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย www.facebook/มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

บัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา2/2564

ภาคการศึกษา2/2564

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 26 ตุลาคม 2564


วันสอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์ วันที่ 30-31 ตุลาคม 2564


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษาต่อ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564


ปฐมนิเทศ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564


สมัครเรียน »

 

ติดต่อคณะ / หน่วยงาน

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

โทรศัพท์ : 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580

E-mail: presoffice@vru.ac.th

facebook ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย www.facebook/มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 (วิชาชีพครู)

ปีการศึกษา 2564(วิชาชีพครู)

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 28 ตุลาคม 2563


วันสอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์ วันที่ 31 ตุลาคม 2563


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษาต่อ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563


ปฐมนิเทศ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563


 

สมัครเรียน »

 

ติดต่อคณะ / หน่วยงาน

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

โทรศัพท์ : 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580

E-mail: presoffice@vru.ac.th

facebook ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย www.facebook/มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th​

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226369

Translate »