คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร

บริการแนะนำ

แบบฟอร์มสมัคร Office 365
สำหรับ (นักศึกษา/บุคลากร)
สมัครใช้งาน
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานบุคลากร
สำหรับ (บุคลากร)
เข้าชมรายละเอียด
แบบฟอร์มสมัคร Email VRU
สำหรับ (นักศึกษา)
สมัครใช้งาน
คลินิกวไลยอลงกรณ์
สำหรับ (นักศึกษา/บุคลากร/บุคคลทั่วไป)
เข้าชมรายละเอียด
แบบฟอร์มสมัคร Email VRU
สำหรับ (บุคลากร)
สมัครใช้งาน
Uni Learning
สำหรับ (นักศึกษา/บุคลากร/บุคคลทั่วไป)
เข้าชมรายละเอียด
จอง License ZOOM
สำหรับ (บุคลากร)
สมัครใช้งาน
ร้าน Valaya Hut
สำหรับ (นักศึกษา/บุคลากร/บุคคลทั่วไป)
เข้าชมรายละเอียด

บริการทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

Translate »