มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ZOOM BOOKING
จองใช้งาน ZOOM License
จองเวลาใช้งาน Zoom
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ลงทะเบียนขอสิทธิ์ใช้
ZOOM BOOKING
ลงทะเบียนขอสิทธิ์ใช้ ผ่านทาง google form ZOOM License
ลงทะเบียนขอสิทธิ์ใช้ ZM Zoom

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223239

Translate »