งานศูนย์ภาษา
Language Center

จำนวนสายวิชาการ
+ 0
จำนวนสายวิชาการ
+ 0

งานศูนย์ภาษา

พันธกิจ

  • 1. พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาบุคลากรและชุมชน โดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) การเรียนรู้ด้วย ตนเอง (Autonomous learning) และการจัดการการสอนฐานสมรรถนะ (Competency-based Instruction) ให้มีทักษะความสามารถในการสื่อสารโดยใช้ภาษาสากลได้

  • 2. บริการวิชาการและพัฒนางานวิจัยด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและโอกาสทางอาชีพแก่ชุมชน

  • 3. สร้างเครือข่ายร่วมมือกับองค์กรและชุมชนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านภาษาร่วมกัน

  • 4. ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางภาษาให้มีศักยภาพและศาสตร์ความรู้ที่หลากหลาย และจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ทางภาษาด้วยตนเอง เพื่อ การพัฒนาตนเองให้พร้อมทำงานสู่การพัฒนาชุมชน

ติดต่อ

งานศูนย์ภาษา

ชั้น 2 อาคาร 75 ปี 

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

 

เบอร์โทรศัพท์ 

0-2529-0674-7 ต่อ 456

เว็บไซต์

http://lcvru.com/

E-mail

language@vru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246801

Translate »