ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ลักษณะชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานดูแลหอพักนานาชาติ) สังกัดงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246935

Translate »