ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ปฏิบัติหน้าที่ถ่ายเอกสาร) สังกัดศูนย์หนังสือ งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223300

Translate »