ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ลักษณะพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานดูแลหอพักนานาชาติ) สังกัดงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ กองกลาง สำนักงาน อธิการบดี

   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
   ในพระบรมราชูปถัมภ์

   เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

   จ.ปทุมธานี 13180​

   Tel : 0-2529-0674-7

   Fax : 0-2529-2580

   Email : saraban@vru.ac.th

   number of visitors

   1246925

   Translate »