ร่วมงานกับวไลยอลงกรณ์
HR-job

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ลักษณะพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านพนักงานต้อนรับ) สังกัดศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ร่วมงานกับวไลยอลงกรณ์
HR-job

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งแม่บ้าน สังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา

ร่วมงานกับวไลยอลงกรณ์
HR-job

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย ลักษณะพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านพนักงานต้อนรับ) สังกัดศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246543

Translate »