งานวิเทศสัมพันธ์
international relations

ติดต่อสำนักงาน

งานวิเทศสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
ชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

เบอร์โทรศัพท์ 

0-2909-1756

เว็บไซต์ 

facebook 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011533540875

facebook page

https://www.facebook.com/irdvru

เว็บไซต์

ird.vru.ac.th

E-mail

ird@vru.ac.th

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246795

Translate »