เอกลักษณ์และอัตลักษณ์

เอกลักษณ์
มหาวิทยาลัยแห่งคลังปัญญาที่ขับเคลื่อนด้วยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีจิตอาสา ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ และมีคุณลักษณะ 4 ประการ ได้แก่
1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อบ้านเมือง
2. พื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง–มีคุณธรรม
3. มีงานทำ–มีอาชีพ
4. เป็นพลเมืองดี-มีระเบียบวินัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225425

Translate »